BEVAL by W.P. 


LENGUAGES

Empresa FABRICANT de FINESTRES de PVC.

Inscrita en EL PLA RENOVA FINESTRES 2020 


EL PLA RENOVA de  FINESTRES busca donar solució a la pèrduda d ´energia de les nostres llars per un tancament deficient.


Per aquesta raó, s´impulsen mesures destinadas a l´eficiència energètica amb el canvi de velles finestres, per FINESTRES EFICIENTS amb marcat C.E., com les fabricades per BEVAL, serie DOBLE i TRIPLE.


El PLA RENOVA FINESTRES 2020 de la Comunitat Valenciana, ofereix SUBVENCIONS per a la substitució de les teves VELLES FINESTRES per FINESTRES EFICIENTS amb marcat C.E. 

PLA  RENOVA FINESTRES 2020

 

 

Dirigit a: Persones físiques propietàries, usufructuàries o arrendatàries d'una vivenda d'ocupació habitual situada a la Comunitat Valenciana.


Data de presentació sol·licituts desde el 30 gener fins el 18 de juny de 2020  FINESTRES a subvencionar :


- Les FINESTRES i PORTES hauran de formar part dels tancaments a l´exterior de l´habitatge.


- Les noves finestres han de tenir marcatge C.E.  BeVAL fàbrica FINESTRES amb segell C.E.


-Els enviadraments a substituir han de ser de vidre simple. En el cas de substitució de finestres i portes-finestres corredises ineficients tèrmicament, els vidres podran ser simples o dobles.


-Les noves finestres tindren una permeabilitat a l´aire  ≤ 9 m3/h.m2 a 100 Pa (Clase 3 o superior) segons norma UNE-EN 12207. Les postres finestres B73 i B82 són de classe 4.

-Les renovaciones han de tener com a destinació final la seua instal·lació dins el territori de la Comunitat Valenciana.

- Es consideraran només projectes el cost subvencionable siga superior a 1000 €.

 

 

 

  

El cost subvencionable es calcularà amb la suma de la inversió en vidre, marc, bastiment de base, muntatge i desmuntatge, més l'IVA, descomptada l'aportació del comerç o empresa instal·ladora adherida al Pla Renove de Finestres.

 

No seran subvencionables les persianes i altres elements de protecció solar, les obres de paleta alienes a l'objecte d'aquestes ajudes, ni les taxes o llicències necessàries per a dur a terme la instal·lació.

  

Només es tindrà en compte una única sol·licitud d'ajuda per cada persona interessada. En tot cas, només seran subvencionables les renovacions realitzades a partir del 30 de gener de 2020.

 

La quantia de l'ajuda individual, aportada pel IVACE, serà com a màxim de 75 € / m2 per a renovacions completes de les finestres o portes-finestra (vidre, marc i bastiment de base).

 

 

L'aportació del comerç o empresa instal·ladora adherida, consistirà en un descompte en la factura (abans d'aplicar IVA) de 15 € / m2 en el moment de la instal·lació.

 

 

La quantia de l'ajuda aportada pel IVACE, no podrà suposar en cap cas el 30% del cost subvencionable. Si es donara aquest cas, l'aportació de l'IVACE es reduirà fins al límit del 30%. Així mateix, la quantia d'ajuda màxima serà de 3.000 € per vivenda en la qual es substituesquen les finestres i portes-finestra.

 

 

 

B8 FINESTRA TRIPLE 

TRIPLE JUNTA
TRIPLE CRISTAL
TRIPLE CONFORT 

 

 

 

 

 B8 FINESTRA DOBLE

DOBLE JUNTA
DOBLE CRISTAL
DOBLE CONFORT
Correo
Llamada
Asignación
Acerca de